Štítek: projekt

9. Projektový management

35. Řízení obchodní činnosti: poptávka a nabídka, kontraktační administrativa– plánování obchodních zdrojů zahrnuje přípravu dokumentů, které jsou potřebné pro řízení obchodních zdrojů– výstupy z plánování obchodních zdrojů– poptávkové dokumenty – používají se k zajištění...

8. Projektový management

31. Řízení rizika projektu: kvantifikace rizik– obecně je možno riziko definovat jako událost, která se může vyskytnout s určitou pravděpodobností a v projektu může způsobit škodu určitého rozsahu– rizikové faktory ovlivňují velikost neboli míru...

7. Projektový management

27. Řízení projektové komunikace: plánování a distribuce, řízení porad– obsahuje procesy potřebné k časově i významově správnému generování, sběru, rozšíření, uschování projektových informací a k závaznému zacházení s nimi– poskytuje spojení mezi lidmi, šíří...

6. Projektový management

23. Řízení kvality projektu: kvalita, kvalitativní stupeň, plánování kvality– řízení kvality projektu obsahuje procesy zajišťující, že projekt bude vyhovovat potřebám, pro které byl podniknut– to zahrnuje „všechny činnosti obecného managementu, které určují politiku zajištění...

5. Projektový management

20. Časové řízení projektu: odhad doby aktivity, vypracování harmonogramuOdhad doby trvání– obsahuje stanovení počtu pracovních period, které budou pravděpodobně potřebné ke kompletaci každé aktivity– osoba či skupina, která je nejvíce seznámena s charakterem určité...

1. Projektový management

1. Co je projekt (dva aspekty, cíl, projektový produkt, dočasnost, unikátnost)– úkolem institucí nebo podniků je vykonávat nějakou smysluplnou práci; ta se obecně skládá z jednotl. operací nebo projektů a tyto dvě formy se...

6) Řízení komunikace

Řízení komunikace „Schopnost komunikovat je na prvním místě v seznamu kritérií úspěchu.“ Peter Drucker – správná komunikace je kritickým faktorem úspěchu– dejte správnou informaci správným posluchačům– komunikace mezi projektem a účastníky projektu– informace o...

5) Řízení rozsahu

Řízení rozsahu 2 zásadní chyby 1. špatná definice programu2. chybí řízení rozsahu – řízení rozsahu – stanovím obsah a hranice projektu– musí ho odsouhlasit investor Podstata řízení změn rozsahu– řízení změn rozsahu znamená přinutit...

2) Definování prací

Definování prací1. cíle (goals)2. průběžné cíle (obejctives)3. rozsah4. odhady množství práce (effort), nákladů (costs) a doby trvání (duration)5. předpoklady (asoumptions)6. rizika7. přístup8. organizace projektu ad 1) Cíl– cíl na vysoké úrovni– charakterizuj, proč se...