Štítek: organizace

5. Projektový management

20. Časové řízení projektu: odhad doby aktivity, vypracování harmonogramuOdhad doby trvání– obsahuje stanovení počtu pracovních period, které budou pravděpodobně potřebné ke kompletaci každé aktivity– osoba či skupina, která je nejvíce seznámena s charakterem určité...

4. Projektový management

17. Vypracování a plnění projektového plánuVypracování projekt. plánu– vypracování projekt. plánu používá výstupy z jiných plánovacích procesů k vytvoření konzistentního a přehledného dokumentu, který slouží jak pro řízení prací na projektu a jejich vlastního...

3. Projektový management

10. Základní pojmy v řízení: Kontrola– kontrola je činnost, která usměrňuje události tak, aby se shodovaly s plánem; obsahuje zjišťování odchylek od cílů a inicializuje nápravné akce, které zajistí očekávané cíle– efektivní kontrola lidských...

2. Projektový management

7. Základní pojmy v řízení: Organizování a organizační struktury– organizace je logické schéma nutných vazeb mezi pracovníky k zajištění společného cíle– cíl je stanoven v plánovací činnosti– organizování obsahuje:– definování všech aktivit, které zajišťují...

1.2 Podnikový management

Rozhodování = proces volby mezi více variantami, v případě, že není jasné, jakým směrem se ubírat – probíhá na různých úrovních řízení (každá úroveň řízení má vlastní úkoly) – založeno na tom, kdo má...

1.1 Podnikový management

Podnikový managemen Podnikový management – PM_101 – management vznikl na konci 19. století Různé definice– soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, kterých vedoucí pracovníci (manažeři) používají ke zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné...

5) Realizace marketingového řízení

Realizace marketingového řízení = převedení marketing. plánu do praxe; souvis. s organizací marketingové práce; možnosti:1. podle funkcí = komunikace, výrobek – distribuce2. podle zákazníků = u velkých zákazníků – specifický marketingový přístup, různé použití...

8) Přednáška: Typy organizací

Typy organizací 1) organizace nenakupující, ale vytvářející vztahy– organizace těžko mění své vztahy– organizace o sobě zveřejňuje informace 2) charakteristika průmyslového a obchodního trhu 3) typy kupních situacía. nový nákup – nový kupujícíb. modifikovaný...

7) Přednáška: SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ – KULTURA

SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ – KULTURA = Chování lidí, jež se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků. Kulturní prvky:• zvyky – vzorce chování pro určité situace• hodnoty – úsudek formující základní životní situace• jazyk...

3) Přednáška: PLÁNOVACÍ FÁZE MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ

PLÁNOVACÍ FÁZE MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ • plánování a plán• komponenty marketingového plánu• plánovací koncepce• situační analýza• formulace cílů a strategií 1. Plánování a plán– do roku 1989 existoval u nás centrální plán (konkrétně stanovená čísla,...