Management, Marketing

2) Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková a kapitálová výstavba podniku rozvaha (bilance) – souhrný pohled na aktiva a pasivaaktiva- souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání– investiční (stálá aktiva)-...

1) Pojetí podniku a jeho právní formy

Pojetí podniku a jeho právní formy Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení ziskuPodnikatel1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku2. osoba, která podniká na základě živnostenského...

10) Přednáška: MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX 1. PRODUKT = je předmětem směny • pět záležitostí, které k produktu patří: – sortiment– kvalita– značka– obal– služby• pět úrovní produktu• klasifikace produktu Strategie sortimentu1. rozšíření výrobkové řady2. inovace výrobkové řady3....

9) Přednáška: MARKETINGOVÉ STRATEGIE

MARKETINGOVÉ STRATEGIE Klasifikace:– parciální = dílčí, zaměření na výrobek, trh– integrované = zaměřený na všechno, konkrétní Parciální strategietypy strategií – matice výrobek – trh (Ausoff 1966) – konkurenční strategie – Porterova analýza (1983) –...

8) Přednáška: Typy organizací

Typy organizací 1) organizace nenakupující, ale vytvářející vztahy– organizace těžko mění své vztahy– organizace o sobě zveřejňuje informace 2) charakteristika průmyslového a obchodního trhu 3) typy kupních situacía. nový nákup – nový kupujícíb. modifikovaný...

7) Přednáška: SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ – KULTURA

SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ – KULTURA = Chování lidí, jež se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků. Kulturní prvky:• zvyky – vzorce chování pro určité situace• hodnoty – úsudek formující základní životní situace• jazyk...

6) Přednáška: Měření trhu

Měření trhu 1. základní pojmy zájem = potřeba, požadavekpříjem = ekonomické zdrojepřístup = distribuce, bariéry, omezenídostupný trh = zájem, příjem, omezeníkompletní dostupný trh = dostupný + komplementacecílový trh = tam, kam chcemeproniknutý trh =...

5) Přednáška: Situační analýza

Situační analýza • marketingová situace podniku ve třech časových horizontech:• minulost• současnost• budoucnost• externí analýza• interní analýza neovlivnitelné faktory = makroprostředíovlivnitelné faktory = mikroprostředí (v podniku) PROSTŘEDÍ PODNIKU Externí analýza:1) Analýza makroprostředí2) Analýza struktury...

4) Přednáška: Plánovací koncepce

Plánovací koncepce = pojetí plánování 1) zaměření strategického marketingu2) stupně vývoje strategického marketingu3) plánovací koncepce marketingového strategického řízení 1) Zaměření strategického marketingu (stanovení normy) • Přístupy orientované na metody (postup)– lze jej řídit, normovat...

3) Přednáška: PLÁNOVACÍ FÁZE MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ

PLÁNOVACÍ FÁZE MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ • plánování a plán• komponenty marketingového plánu• plánovací koncepce• situační analýza• formulace cílů a strategií 1. Plánování a plán– do roku 1989 existoval u nás centrální plán (konkrétně stanovená čísla,...