Management, Marketing

7) Internacionální marketing

Internacionální marketing (IM) nabývá na významu (růst významu i objemu mezinárodního obchodu); prodloužení životního cyklu výrobku, zlepšení konkurenčního postavení na domácím trhu, stimulace národní ekonomiky – větší suma peněz, která se do ní dostává,...

6) CENOVÁ POLITIKA

CENA – jako jediná složka marketingového mixu přináší podniku příjmy. Ostatní součásti „4P“ produkují náklady. CENOVÁ POLITIKA – na konci 19. století přišla její myšlenka a stále zůstává rozhodujícím důležitým faktorem.1) firma stanovuje cíl...

5) Realizace marketingového řízení

Realizace marketingového řízení = převedení marketing. plánu do praxe; souvis. s organizací marketingové práce; možnosti:1. podle funkcí = komunikace, výrobek – distribuce2. podle zákazníků = u velkých zákazníků – specifický marketingový přístup, různé použití...

4) MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX = obsáhlý různorodý soubor všech marketingových nástrojů rozdělených do 4 skupin (podle hlediska k čemu se vztahují):1. výrobek – PRODUKT2. cena – PRICE – také se označuje jako3. distribuce – PLACE „...

3) MARKETING

MARKETING = ucelený systém aktivit, který vede k řízení nabídky správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu za správnou cenu (usměrnění trhu zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli; výroba předem prodaných výrobků)....

2) MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX 8 rozdílů mezi P.R. a reklamou: P.R. REKLAMA1. dlouhodobá působnost krátkodobá působnost2. účinky nelze změřit, event. velmi obtížně účinky lze změřit3. uvádí všechny informace neuvádí nikdy negativní informace4. působí na rozumovou oblast...

1) MARKETINGOVÁ KOMUNIAKCE

MARKETINGOVÁ KOMUNIAKCE V posledních desetiletích nabývá na významu a to jak ze strany podniků, tak ze stran vnímání spotřebitele. Rostou i částky vynakládané na marketingovou komunikaci a mění se i struktura vložených prostředků.Cíle: zvýraznit...

5) Finanční analýza

Finanční analýza – výpočet poměrových ukazatelů– srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry– hodnocení poměrových ukazatelů v čase– hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli– návrh na opatření 5 skupin poměrových ukazatelů:a) ukazatele likvidity měřící schopnost...

4) Financování podniku

Financování podniku hlavní úkoly: -získávat kapitál pro běžné i budoucí potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře – rozhodovat o umístění kapitálu – rozhodovat o rozdělení zisku – prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat a řídit...

3) Výnosy, náklady a hospodářský výsledek

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek Výnosy – peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě – zejména-...