Management, Marketing

3) FORMY KOMUNIKACE

FORMY KOMUNIKACE 1. Neosobní (masová) komunikace:– předává sdělení velké skupině potenciálních/současných zákazníků přibližně ve stejném okamžiku– výhody:o snižuje N na jednu osobuo možnost oslovit i geograficky rozptýlenou cílovou skupinuo můžeme ji flexibilně měnit podle...

2) TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU

TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU: – jeden z nejtěžších úkolů MG manažera– v praxi neexistují kvantitativní kritéria pro tvorbu účinného mg komunikačního mixu– volbu ovlivňují následující faktory:1. charakter trhu2. charakter produktu3. stádium životního cyklu...

1) KOMUNIKAČNÍ MIX

KOMUNIKAČNÍ MIX (postavení v mg mixu, složky a proces komunikace, osobní a neosobní komunikace, integrovaná mg komunikace) POSTAVENÍ V MG MIXU– podsystém marketingového mixu– je to každá forma řízené komunikace, kterou firma používá k:o...

7) Přednáška: TEORIE VÝBĚRU VZORKU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM TEORIE VÝBĚRU VZORKU Metody výběru• Aselektivní (plošný výběr, stratifikovaný výběr, vzorek jako shluk)• Selektivní (podílový výběr) Stanovení velikosti vzorkuf = p x q nkde p pravděpodobnost (procento), že sledovaný jev nastane q...

6) Přednáška: VÝBĚR VZORKU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM VÝBĚR VZORKU Celý proces výběru vzorku je výrazně ovlivněn tím, kolik na něj podnik má peněz, kolik času mu věnuje a jak jej umí zorganizovat. NÁKLADY ČAS hlediska při výběru vzorku ORGANIZACE...

5) Přednáška: PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT – jsou sbírána v terénu, jsou originální, nejsou nikde k dispozici METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT Metody: představují určitý obecný postup charakterizovaný určitými postoji Marketingový výzkum se člení na...

4) Přednáška: PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 1/ Formy marketingového výzkumu (MV) a) časové hledisko členění metod MV MV můžeme provádět buď – jednorázově nebo – trvale statický přístup• Průzkum trhu – jde o jednorázové zjišťování...

3) Přednáška: INFORMACE

MARKETINGOVÝ VÝZKUM Co je důležité – jaká data jsou relevantní – co jsou to informace? Technici /tvůrci počítačových IS Administrativa (novináři,…) Manažeři (a obecně lidé při rozhodování) INFORMACE Pragmatika: zprávám přiřazován význam (smysl) ZPRÁVY...

1) Přednáška: MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MARKETINGOVÝ VÝZKUM Zásady pedagogiky (UNESCO) 1. UČIT SE POZNÁVAT.2. UČIT SE JEDNAT.3. UČIT SE ŽÍT S OSTATNÍMI.4. UČIT SE BÝT. VÝCHODISKA:– PLÁNOVÁNÍ– ROZHODOVÁNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM = spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci informací,...