Management, Marketing

Komisionářské a mandátní vztahy

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. Komisionářská dohoda se liší od smlouvy o zprostředkování tím, že...

Prostřednické vztahy

V mezinárodním obchodě se můžeme setkat s celou řadou prostředníků, tj. subjektů, které obchodují vlastním jménem, na vlastí účet a podnikají na vlastní riziko. Prostředníci prodávají nakoupené zboží dalším odběratelům a jejich odměnou je...

4. Segmentace trhu průmyslových výrobků

Průmyslový marketing je marketing výrobků a služeb, které jsou určeny podnikům a organizacím, jež je používají pro další výrobu. V souvislosti s globalizací dochází v oblasti průmyslového marketingu k významným změnám. Snaha o mezinárodní...

Odvozená poptávka a nízká elasticita poptávky, …

Odvozená poptávka a nízká elasticita poptávky, průmyslové podniky jsou nedílnou součástí průmyslových řetězců. Poptávka po jejich výrobcích je proto často závislá na velikosti poptávky po konečných výrobcích (např. pokles bytové výstavby ovlivní poptávku po...

Předpokladem pro možnost využívání této …

Předpokladem pro možnost využívání této strategie v současné době by bylo nabízet zcela standardizované výrobky, které by uspokojovaly široké potřeby. Výhodou jsou úspory typické pro standardizaci, tj. nižší výrobní a marketingové náklady. Nediferencovaný marketing...

3. Segmentace mezinárodních trhů

Segmentace mezinárodních trhů, výběr cílového trhu a stanovení vhodného positioningu patří k nejvýznamnějším strategickým rozhodnutím mezinárodního marketingu. Mezinárodní marketing umožňuje koncipovat nabídku pro cílové segmenty na světových trzích, a umožňuje tak realizaci úspor z...

Segment musí být:

 dostatečně velký, aby bylo efektivní na něj působit zvoleným marketingovým mixem  dostatečně stejnorodý (homogenní), aby speciálně koncipovaná nabídka vyhovovala všem zákazníkům v daném segmentu  dostupný, tj. firma musí mít reálnou možnost...

Pojištění vývozních úvěrových rizik je ..

Pojištění vývozních úvěrových rizik je jednou z nejvýznamnějších forem proexportní politiky a zároveň formou, která je v souladu s pravidly státní podpory uplatňovanými v rámci EU a WTO. Cílem je podpora vývozu tuzemských subjektů,...

Řada podniků spoléhá při omezování kurzového …

Řada podniků spoléhá při omezování kurzového rizika na zajišťovací nástroje. Jde většinou o termínové prodeje zahraničních měn, jež umožňují stanovit podmínky, za nichž bude určitá zahraniční měna v budoucnu prodána či koupena. Jejich hlavním...