Management, Marketing

Nedělitelnost

Je příčinou, že zákazník: Je spolu-producentem služby Někdy musí cestovat na místo produkce služby Často se podílí na vytváření služby spolu s ostatními zákazníky Management musí reagovat: Snahou o oddělení produkce a spotřeby Řízením...

Hmotný důkaz lze dodržet

– hmotný důkaz lze dodržet– nehmatatelnost služeb způsobuje, že zákazník se cítí nejistý, proto pečlivě vybírá, kterou službu zvolí (využít marketingové komunikace, dobré image firmy, apod.) Nehmatatelnost/nehmotnost Je příčinou, že zákazník:– Obtížně hodnotí konkurující...

Moje příklady nehmatatelnosti služby z praxe:

 Prohlídka auta – nevím, zda ji opravdu provedli (dostanu hmotný důkaz – potvrzení o provedení) Vzdělání – jako doklad o provedení služby dostanu například certifikát nebo vysvědčení2) Proměnlivost, jako specifická vlastnost služeb, vliv...

Management musí reagovat:

 Stanovením norem kvality chování zaměstnanců Výběrem a plánováním procesů poskytování služby Výchovou, motivací zaměstnanců Moje příklady proměnlivosti služby z praxe: Návštěva stejné restaurace – změna kuchaře (jako zákazník o tom nevím), možnost pocítění...

2. Nehmatatelnost jako specifická vlastnost …

2. Nehmatatelnost jako specifická vlastnost služeb, vliv nehmatatelnosti na prvky marketingového mixu služeb, uveďte příklad z praxe. 3. Proměnlivost, jako specifická vlastnost služeb, vliv proměnlivosti na prvky marketingového mixu služeb, uveďte příklad z praxe....

1. Definice, klasifikace a specifické vlastnosti služeb.

– činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci se zákazníkem nebo jeho majetkem.– Výsledkem služby není převod vlastnictví. – může vést ke změně podmínek a její produkce může či...

Mezi služby řadíme činnosti:

– Služby maloobchodu a velkoobchodu, doprava, distribuce a skladování, bankovnictví a pojišťovnictví, realitní činnost, komunikace a informační služby, veřejné služby, vládní a vojenský sektor, zdravotnictví, obchodní, profesionální a osobní služby, rekreační a ubytovací služby,...

Místa reklamy

– Místa reklamy → televize, rozhlas, tisk, odborné publikace, brožurky, letáky, katalogy, billboardy, plakáty, neon, prostředky MHD, auta, samolepky, obaly zboží, přílohy, uvnitř prodejen, reklamní stánky, výlohy– Tři funkce reklamy → informační, přesvědčovací, upomínací...

Osobní prodej

– Osobní styk se zákazníkem plní 3 funkce – prodej, služba zákazníkovi, monitoringPostup tvorby komunikační strategiesituační analýza → stanovení cílů komunikace → rozhodnutí o nástrojích → tvorba rozpočtu → vlastní realizace → vyhodnoceníTvorba rozpočtu...