Management, Marketing

Další aplikace marketingového výzkumu:

Výzkum průmyslového trhu, Výzkum konkurence, Výzkum jednotlivých součástí marketingového mixu, Výzkum prodeje, Výzkum image, Výzkum zahraničních trhů Předmětem marketingového výzkumu je:Okolí podniku:– Makrookolí – ekonomické, technické a technologické, demografické, kulturní, politickoprávní (PEST analýza…)– Mikrookolí...

Explorativní

– předvýzkum → v počátečních fázích rozhodovacího procesu– obvykle k předběžnému zkoumání situace s minimem financí a času– cíl → pochopit a správně definovat problém výzkumu, porozumět prostředí, identifikace alternativních směrů– informace získány ze...

Industrializace procesů poskytování služeb

– Snaha o zjednodušení a standardizaci postupů často doprovázena nahrazením lidské síly mechanizací– Formy industrializace Zjednodušení rozsahu poskytovaných služeb Vytvoření směrnic (postupů) pro kontaktní personál Nahrazení lidské síly mechanizací (bankomat, prodej jízdenek) Řízení kapacit...

3) Řízení front a rezervačních systémů

 Organizace frontInformovat → formalizovat → netolerovat předbíhání → zajistit péči o zákazníka → sdělit přibližný čas poskytnutí služby → nabídnout jinou možnou službu CZECH MANAGEMENT INSTITUTE PRAHAManažerská fakulta ESMA Barcelona „Marketingový výzkum“ –...

Vlivné trhy

 mění se podle odvětví, ve kterém podnik působí většina podniků řadí mezi vlivné trhy – finanční, regulační orgány, asociace obchodníků a spotřebitelů, orgány pro řízení a kontrolu ŽPInterní trhy / marketing zabývá se...

Významnou roli hraje také IMAGE PODNIKU

– Významnou roli hraje také IMAGE PODNIKU, která je ovlivňována kvalitou služeb a zpětně může ovlivnit kvalitu služby vnímanou zákazníkem – Tyto dvě dimenze zdůrazňují subjektivní povahu hodnocení kvality 9) Procesy ve službách, řízení...

Transakční marketing

Marketing vztahů Orientace na jednorázový prodej Orientace na udržení zákazníkaOrientace na vlastnosti produktu Orientace na užitek produktuKrátkodobý časový horizont Dlouhodobý časový horizontMalý důraz na službu zákazníkovi Velký důraz na službu zákazníkoviOmezená odpovědnost vůči zákazníkovi...

Nákladnost MR programů na udržení zákazníka

– nákladnost MR programů na udržení zákazníka → důkladně zkoumat jejich přínos → rozdělit zákazníky do skupin dle ziskovosti7) Model 6 trhů, uveďte příklad z praxe. Model 6 trhů Trhy zákazníka Referenční trhy– prostředky,...

5) Marketingový mix služeb.

– Řeší stejně jako standardní marketingový mix otázku → jak vhodně kombinovat a respektovat provázanost marketingových nástrojů– Marketingové nástroje jsou soustředěny do marketingového mixu– Klasický marketingový mix vychází z modelu 4P– Marketingový mix služeb:...

Materiální předpoklady

– Představují důkaz o vlastnostech služby– Pomáhají zákazníkovi posoudit službu dříve, než jí spotřebuje– Např. zařízení provozovny, barevnost, úroveň hluku, hmotné podněty – Pro potřeby některých odvětví služeb (bankovnictví, letectví, letecká doprava, právní služby,...