Management, Marketing

6. Pozorování jako metoda marketingového výzkumu.

– Metoda získání primárních dat v MR výzkumu– Metody cílevědomého sledování a zaznamenávání smyslově vnímatelných jevů a procesů, bez zásahu pozorovatele Typy pozorováníStandardizované → problém přesně definovaný, chování lze předem rozlišit do kategorií a...

Stupeň pochopení otázky

– Špatné pochopení nebo nepochopení otázky, musíme správně formulovat otázkuSchopnost a ochota k pravdivé odpovědi– Respondent nechce nebo nedovede odpovědět pravdivě (časová náročnost dotazníku)Vyjadřovací schopnost respondenta– Převážně odpovědi na otevřené otázkyNedostatky dotazníků– Délka, monotónnost,...

5. Realizace marketingového výzkumu …

5. Realizace marketingového výzkumu vlastními silami nebo s externisty, postup výběru vhodné agentury. – Záleží na velikosti podniku a na cílech výzkumu– Malé podniky → většinou provádí manažer, Větší podniky → specialisté z marketingového...

Zdroje informací

Obvyklý postup je takový, že se nejdřív zkoumají sekundární informace a pokud nenaleznu vyřešení problému díky nim, shromáždím primární informace. Zdroje primárních informacíInterní → kompetentní pracovníci podniku, podnikový výzkum a vývoj, Marketingové informační středisko,...

Marketingový informační systém MIS

– vybudování vně podniku, organizace toku marketingových informací. Zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzy a vyhodnocování a distribuování potřebných informací. Efektivní informační systém je vybaven kvalitní informační technologií a je...

Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí

Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí – jsou to systémy na podporu rozhodování – banka dat, banka statistických postupů a metod, banka marketingových rozhodovacích modelů 4. Chyby a omezení marketingového výzkumu. – Důležitá je interpretace, Aplikace...

Interpretace a prezentace výsledků

– Často kritickým místem → dodržování zásad (objektivita, opatrně zobecňovat, důležitost i nepatrných informací, rozlišení mezi mínění a fakty, nezaměňovat příčin a důsledků, specifikace času a podmínek)– Interpretace → závěry → doporučení Struktura závěrečné...

Externí informace

Externí informace – zdroje mimo vlastní podnik. (vývoj národní ekonomiky, vývoj exportu, měnové kurzy, konkurence, nové tržní příležitosti, nové trhy, celkový tržní potenciál v odvětví, nové technologie, aj.)Kvantitativní informace – hodnoty měřených veličin (množství,...

2. Projekt marketingového výzkumu

Zpracování a analýza informacíZpracování údajůÚprava údajů → Zahrnuje jejich prověrku z hlediska úplnosti a přesnosti, doplnění chybějících dat, vyloučení nesprávných dat. Zdroj chyby nekonzistentní odpověď – vyloučení otázky, Zdroj chyby irelevantní odpověď – možnost...

7. Dotazování jako metoda marketingového výzkumu.

7. Dotazování jako metoda marketingového výzkumu. 8. Dotazník jako nástroj pro sběr informací. 9. Experimenty jako metoda marketingového výzkumu. 10. Kvalitativní techniky výzkumu trhu. 1. Marketingový výzkum – aplikace a členění. Marketingový výzkum je...