Management, Marketing

Otázky k závěrečné diplomní zkoušce Manažerské účetnictví

1. Vymezte pojem náklady a uveďte možnosti členění nákladů2. Uveďte základní druhy kalkulací nákladů3. Popište podstatu kalkulace úplných a kalkulace neúplných nákladů4. Vymezte pojem bod zvratu a uveďte možnosti jeho využití při rozhodování5. Vysvětlete...

1. Vymezte pojem náklady a uveďte možnosti členění nákladů

Náklady představují v penězích vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů. Toto pojetí odpovídá finančnímu účetnictví. Náklady v ekonomickém Náklady jsou odpočitatelné položky od daňového základu a tvoří je výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů,...

Typy experimentů

Laboratorní experimenty– Umělé prostředí, testované objekty se mohou chovat díky experimentu nepřirozeně, vysoká interní validita (žádné jiné příčiny měřených výsledků), průběh můžeme záměrně regulovat, objekty mohou být spotřebitelé nebo výrobkyTerénní experiment– Přirozené prostředí, vysoká...

10. Kvalitativní techniky výzkumu trhu

– Kdy je třeba získat informace o příčinách chování spotřebitele, o jeho postojích– Založeny na psychologických principech (tzv. psychologický výzkum)– Využití náročných psychologických postupů – provádí specialisté Individuální hloubkový rozhovor– Zcela volný rozhovor uskutečňovaný...

Osobní dotazování → výhodou

Osobní dotazování → výhodou – spojení s pozorováním, delší dotazník, složitější otázky, změna pořadí otázek, přímá zpětná vazba, spolehlivost. Nevýhodou – ovlivnitelnost tazatelem, zábrany, nákladnost, čas.Telefonické dotazování → výhody – snadnost, rychlost, okamžitá reakce,...

Dotazník je více než jen soubor otázek

– Zjišťované údaje (cíl), obsah otázek (porozumění), typy otázek (otevřené, uzavřené, škály), formulace otázek, struktura dotazníku, forma dotazníku, testování dotazníku na vzorku respondentů (formální stránka, formulace otázek, zpracování a analýza údajůOtevřené otázkyStandardizované otázky s...

Zásady pro formulaci otázek

Jednoduchý jazyk, známé výrazy, jasnost, konkrétnost, jednoznačnost, neslučovat dvě témata v jednu otázku, vyloučení sugestivních otázek (navrhuje odpověď), vyloučit zavádějící a nepříjemné otázky, vyloučit odhady.Struktura dotazníkuÚvodní otázky (snadné, zajímavé), filtrační otázky (správný výběr respondenta),...

Čas pozorování

Čas pozorování → období (kdy bude pozorování realizováno), okamžiky (zaznamenání stavu pozorovaných jevů)Plán pozorování → účelem zabezpečit spolehlivost výsledků, hospodárnost, zabránění zkreslení, umožnit zpětnou kontroluKategorizace fakt → zařazování sledovaných skutečností do třídZáznam pozorování →...

Typy šetření

– Vyčerpávající → informace od všech jednotek základního souboru– Výběrové → pouze část souboru, odhad hodnot celého zákl. souboruVýběrové šetřeníZáměrné výběry (nepravděpodobnost) → řetězový výběr, úsudkový výběr, kvótní výběr, metoda základního masivu, panelNáhodné výběry...

Útvar marketingového výzkumu je zpravidla obsazen

– vedoucím, který řídí a koordinuje významné činnosti (odpovědnost)– analytici a terénní pracovníci → vlastní výzkumná práce a hodnotí materiály– statistici → shromáždění, zpracování a analýza údajů, aplikace metod– dokumentaristi → soustavně sledují odporné...