Management, Marketing

Promotion:

Stávající zákazníci:Informace o změně – nová adresa provozovny + další údaje.Komunikace – dle možností – telefonicky, osobně, mailem apod.Distribuce materiálu informující o nové službě – barvení vlasů, iniciační kupon na slevu. Bývalá klientela (Lapsed...

Vlastní návrh marketingového plánu

Kadeřnický salón1. Výchozí situaceMajitelka – žena, která má 5 let praxe v jiném salónu, kde od počátku pracovala na živnostenský list.Disponuje poměrně rozsáhlou klientelou.Dostala výhodnou nabídku na pronájem nebytových prostor v majetku města.Jejím cílem...

Příležitosti

Provozovna je umístěna mezi dvěmi business centry s cca 800 zaměstnanci, z toho je 75% žen.Výhodné podmínky podnájmu umožňují snížit ceny pod běžnou výši.HrozbyZahraniční firma, která si pronajímá jedno z business center, zvažuje odchod...

6. Rozpočet

– v rozpočtu stanovíme očekávané marketingové náklady, případně i marketingové tržby (např. poskytneme-li někomu reklamní prostor v naší provozovně). Potřebujeme-li mít celkový komplexní přehled o výdajích na prodej a marketing, můžeme do nich zahrnout...

3. Marketingové cíle

– z předchozího kroku bychom měli získat dostatečný obrázek o situaci firmy na trhu. Nyní začínáme plánovat – stanovením cílů popisujeme budoucí stav firmy. Je důležité, aby cíle byly měřitelné a vyhodnotitelné, jinak se...

4. Marketingová strategie

– jestliže situační analýza popisuje současný stav a marketingové cíle stav budoucí, pak marketingová strategie určuje, jak se do cílového stavu dostaneme – tj. co musíme udělat pro to, abychom cílů dosáhli. Dlouhodobá strategie...

Marketingový plán

Předmět: Úloha marketingu v řízení podniku Teorie Firemní marketingové plány se mohou lišit jeden od druhého – podle typu firmy, její velikosti, oblasti, ve které podniká, nebo podle toho, v jaké fázi vývoje se...

Burza,Burzovní obchody

BURZA Burza cenných papírů Praha 7. 4 Burzy a burzovní obchody Druhy burzovních obchodů: Druhy a formy burzovních příkazů Postup na burze CP Burzovní plocha

Šek

Soukromí šek Využití směnky v české bankovní praxi Náležitosti směnky Náležitosti cizí směnky Směnky Bankovní šek – průběh, platby bankovním a soukromým šekem. Zvláštní typy šeků : Náležitosti šeků Průběh placení šekem

Typy účtů

26. Běžný účet jakožto základna platebního styku vyrovnaný běžný účet platební bilance 13.4.1. BĚŽNÝ ÚČET Spojovací účet k nákladům tedy přebírá všechny nákladové položky PENZIJNÍ TERMÍNOVANÝ ÚČET Dvoustranný účet, základní charakteristika účtu Účet a...