Management, Marketing

Inovace, zavádění nových výrobků na trh:

– pokud chce výrobek uspět, musí být nějakou výhodou – pozice inovace neustále vzrůstá – příčiny: nasycenost, obnova ziskovosti, zákl. a exkluzivní nástroj výrobce, nepřímé ekol. důsledky – model soudobého výrobku: vyšší účinnost, lepší...

Segmentace:

Princip segmentace:– podnik se má snažit poznat veřejnost -> marketing masový, individualizovaný, segmentovaný– masový marketing: – vnímá veřejnost jako homogenní celek – prům. výrobek, cena, komunikace – + nenáročný na finance – – prům....

Nástroje market.:

Mark. nástroje: – = souhrn všech vnitřních činitelů podniku, které by měli být vzájemně kombinovány, aby co nejlépe odpovídali vnějším podmínkám trhu – komplex činitelů = mix = MM = 4P (product, price, place,...

Výzkum, IS:

Market. inf. systém:= souhrn pracovníků, zařízení a technologií pro zjišťování, zpracování a vyhodnocení informací – interní – vlastní síly, „zdraclo“ – o minulém vývoji – informace z marke. výzkumu (systematický sběr, analýza, většinou agentury)...

Dotazování – problémy (1. technika sběru):

– vyčerpávající x výběrové – redukce na vzorek (výběr) populace – měl by kopírovat zákl. soubor – např. při sčítání lidu– kdo respondentem – obyvatel x domácnost– velikost výběru – čím více, tím lépe...

Pozorování (2. technika sběru):

– záměrné, systematické pozorování smyslově vnímatelných skutečností + objektivnost – pouze smyslově vnímatelné, interpretace nemusí být přesná + pozorovaný neví, že je pozorován – přímé (existuje pozorovatel) x neprímé (záznamová tech.) – zúčastněné x...

Postoje:

– řada postojů přináší přímou vazbu na koupi – složky poznávání: kognitivní (poznávací), afektivní (citové zabarvení), konativní (připravenost jednat) – formování postojů založeno na: informacích, soc. skupinách, soc. prostř., zkušenostech, snaze uspokojit potřebu –...

Typy:

– rutinní kupní rozhodování – nakupuje stále – omezené řešení problému – zná, ale nekupuje stále – rozšířené rozhodování – nezná – všechny fáze Kupní chování institucí: – zákazníci: výrobci, vláda, obchodníci, církve, …...

Makroprostředí:

Englay zákony – s růstem příjmů se snižují výdaje na potraviny, výdaje na bydlení zůstávají, ostatní zboží a úspory se zvyšují– demograf. podmínky: počty obyvatel, věková struktura, …– ekon. podmínky: koupěschopnost, celkové ekon. klima...

Kupní chování zákazníků:

Spotřební chování: – pohledy snažící se vysvětlit spotř. chování zákazníka: na zákl. ekon. racianality, jako důsledek psych. procesů, na zákl. vlivů soc. prostředí, model podnět-odezva – model podnět-odezva: Podnět -> Black box spotř. ->...