Management, Marketing

Z uvedeného vztahu je zřejmé, …

Z uvedeného vztahu je zřejmé, že neznámou může být kterákoli veličina. Lze počítat minimální prodejní cenu, maximální variabilní náklady na 1 kus (stanovit nákladový limit pro variabilní náklady), maximální výši fixních nákladů (nákladový limit...

Analýza bodu zvratu

Rozdíl mezi cenou p a variabilními náklady na jednotku objemu výroby b se nazývá příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. je to částka peněz, která zůstane z ceny výrobku po uhrazení jeho variabilních...

2. Výsledná kalkulace

2. výsledná kalkulace – zobrazuje skutečně vynaložené náklady na výkon. Používá se zejména tam, kde se mění výrobní podmínky, kde se nevyplácí sestavovat předběžnou kalkulaci např. ve stavebnictví.3. další kategoriea) cenová – hlavně se...

b) Kalkulace cen v neúplných nákladech –

b) kalkulace cen v neúplných nákladech – jednotlivým výkonům se přiřazují jen takové náklady, které prokazatelně souvisí s jejich uskutečněním a jsou uhrazovány z jednotlivé ceny.Schéma kalkulace:Cena– Náklady přímo přiřaditelné výkonuRozpětí (výsledek z realizace...

Účetní dělení – struktura nákladů podle činností

výsledkové účtyČinnost NÁKLADYProvozní – Spotřebované nákupy– Služby– Osobní náklady– Daně a poplatky– Jiné provozní náklady-Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladůFinanční– Finanční náklady– Rezervy a opravné položky finančních nákladůMimořádná – Mimořádné náklady 2. Uveďte...

Při řízení v tržních podmínkách význam …

Při řízení v tržních podmínkách význam kalkulace vzrůstá. Manažerské účetnictví totiž musí poskytovat údaje o vlastních nákladech výkonů (výrobních nákladech), aby usnadnilo rozhodování s dlouhodobým dopadem důsledků (efektů), např. zda určitý výrobek vyrábět, zda...

3) Členění užívané v praxi

a) jednicové náklady – náklady nutné pro vyrobení jednoho výrobku (např. mzda). Jsou převážně variabilníb) režijní náklady – náklady potřebné pro zajištění výroby (např. nájem). Často bývají fixní. Režie jsou trojího druhu:aa) výrobní režie...

Dále se náklady člení na variabilní a fixní

a) variabilní – proporcionální – v úhrnu se mění úměrně se změnou objemu, průměrné na jednotku se nemění – podproporcionální (degresivní) – v úhrnu stoupají s růstem objemu, ale pomaleji než roste objem, průměrné...