Management, Marketing

Metodika sestavování rozpočtů

1) vrcholový management sestavuje rozpočtové úkoly (fáze vyjednávání), dochází k dohodám mezi útvary, sporné otázky řeší vedení rozpočtové komise (v čele bývá odborník na managerské účetnictví)2) připravují se podklady pro řešení limitujících faktorů –...

Rozdíl mezi ČSH a IR:

– při výpočtu ČSH se investiční výdaje odčítají od diskontovaných peněžních toků– při výpočtu IR se diskontované peněžní toky se hodnotou investičních výdajů dělí b) metody, které neberou zřetel na faktor času1) doba návratnosti...

8. Vysvětlete využití rozdílových metod v řízení nákladů

Nejvíce se používá normová metoda (standard consting) a to podle toho, jaké používá nástroje při řízení jednicových i režijních nákladů. Má dva základní prvky:a. Evidenci (zjišťování, účtování) nákladů a sestavení výsledné kalkulaceb. Využití informací,...

Odchylky od norem:

Příklad: Normovaná mzdakvantitativní činitel = hodiny práce H, kvalitativní činitel = hodinový tarif TNormovaný čas Hn=30hod Odpracováno Hs=32hod Normovaná sazba Tn=8kč/h Skutečná sazba Ts=8,2kč/h Globální odchylka30×8=240 32×8,2=262,40 262,40-240=22,40 (zhoršení)Kvalitativní odchylka Op=(Ps-Pn)x QsKvantitativní odchylka Oq=(Qs-Qn)xPnPodrobnosti...

Minimální diskontní sazba

odpovídá minimálně přijatelné výnosnosti kapitálu vloženého do projektu. Minimální výnosnost je určena výši výnosnosti toho projektu, který nebyl přijat. Vyjadřuje tedy oportunitní náklady zamítnutého alternativního projektu.Z hlediska okruhu vkladatelů (investorů do akcií …) tuto...

2) Vnitřní výnosové procento …

2) Vnitřní výnosové procento (internal rate of return) vyjadřuje výnosnost, kterou poskytují přínosy projektu během jeho ekonomického života. VVP určuje procento diskontní sazby, při jejímž užití se současná hodnota přínosů na konci ekonomického života...

c) Fixní náklady

– celkově se nemění s objemem, pokud se nepřekročí určité objemové ohraničení – průměrné fixní klesají při zvětšování objemu Další členění fixních nákladů – využité, volné, neměnné, měnící se skokem, smíšené d) relevantní náklady...

Úročení

Budoucí hodnota současného vkladu po n letech – úročení je dána vztahem : FVn = V0 (1 + i )n nebo-li FV2 = 100 • 1,21 = 121 Úroková míra je poměr výnosu (odměny...