Management, Marketing

a) Učení

není specifická lidská vlastnost, ale lidské učení je složitější lidé si mohou osvojovat vědomosti, dovednosti učení má vazby na zkušenosti b) postoje vyjadřují získané schopnosti reagovat vůči okolí člověk je získává výchovou v rodině...

b) Ekonomické faktory

důchody, ceny c) sociální skupiny– jsou to útvary složené z určitého počtu osob se společným systémem hodnot a norem– člověk je za život členem mnoha sociálních skupin– rozlišují se skupiny primární a sekundární primární...

Automatické

– vyskytuje se, když kupující nakupuje obdobné zboží pravidelně za nízkou cenu– rozhodování bývá rutinní– vychází především z osobních zkušeností– známá značka– při častých nákupech– zák. neshání informace a nevyhodnocuje nákup Řešení omezeného problému–...

Psychologické vlivy

a) motivace zkoumání motivace kupujících je důležitou složkou marketingového výzkumu má se odpovědět na otázku, co je příčinou chování kupujících motivy jsou pohnutky, příčiny určitého chování, které vede k uspokojení nějaké potřeby motivace vychází...

Incentivy

vnější podněty a jevy, které mohou vyvolat a někdy také spokojit potřebyčlení se na pozitivní a negativnímotivy mohou být racionální nebo emociálníke zjištění motivů nákupů se používá motivační výzkum b) osobnost souhrn podstatných a...

Marketingová krátkozrakost

– častá chyba některých firem– zaměňují potřeby a přání– zaměřují se pouze na přání kupujících a nevidí skutečné potřeby lidí, které jsou v pozadíZjišťování informací– kupující může získat informace ze sdělovacích prostředků, z osobního...

Aktivní přístup k získání …

Aktivní přístup k získání informace– sám kupující informace vyhledáváPasivní přístup– zákazník neprojevuje snahu získat informace– pouze je pasivně přijímá – reklama Zhodnocení alternativ– výběr výrobku může probíhat ve dvou rovinách– jaký druh výr. koupí...

Odhad současné (běžné) poptávky

(Jak to odhadnu kolik mám teď zákazníků) Celkový potencionál trhu Q = n * q * g – průměrná cena zboží Počet zákazníků průměrné množství nakoupeného zboží Odhad budoucí poptávky– nejtěžší část mtg, odhadnout...

Struktura trhu

I. 40% tržní vůdce – firma, která vévodí danému odvětví. Největší zisky z prodeje. (nealko COCA COLA) II. 30% tržní vyzyvatel – snaží se buď utočit nebo se vyhnout tržnímu vůdci (nealko PEPSI)III. 20%...

Iniciátor

iniciátor – vyvolává potřebu nákupukupující – uskutečňuje činnost nákupuosoba rozhodující o koupiovlivňovatel – může jím být člen domácnostiuživatel – kdo bude výrobek užívat, čí potřeby bude uspokojovat Proces rozhodování– proces lze rozdělit do pěti...