Management, Marketing

5. DEFINICE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU A URČENÍ CÍLŮ VÝZKUMU

5. DEFINICE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU A URČENÍ CÍLŮ VÝZKUMU 5.1. Rozpoznání a formulace problému Prvním krokem je přesná definice výzkumného problému a otázky, které má provádění marketingového výzkumu objasnit. Příliš obecná nebo nepřesná definice problému...

4. PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

4. PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 4.1. Formy marketingového výzkumu Z hlediska praktického uplatnění je možno marketingový výzkum členit podle celé řady různých kritérií, v nichž jsou uplatňovány jak aspekty časové, metodologické, věcné, tak hledisko získávání...

3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS)

3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) 3.1. Význam marketingového informačního systému• při uplatňování tržních vztahů musí firma sledovat významné vlivy a vztahy působící v jejím okolí • pokud se chce objektivně dozvědět o všech požadavcích...

2. VÝZNAM INFORMACÍ PRO ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ V PODNIKU

2. VÝZNAM INFORMACÍ PRO ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ V PODNIKU 2.1. Vznik informační společnosti Agrární společnost – zemědělství, je ovlivňováno klimatickými a půdními podmínkami Industriální společnost – rozhodující průmysl, výrobní kapacity, suroviny Postindustriální společnost –...

1. Základy marketingu a marketingové řízení

1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU 1.1. Základy marketingu a marketingové řízení Obecné předpoklady – činnost na trhu– činnost v podniku– kompetence marketingu Analytická část – MIS jeho součásti a význam (MIS=marketingový informační systém)– analýza makroprostředí...

5) Přednáška – Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Předpokladem úspěšného řízení marketingové činnosti se v moderních podmínkách stále častěji stává zabezpečení pracovníků účelnými a aktuálními informacemi. Rámec pro každodenní řízení a strukturování informací shromažďování pravidelně ze zdrojů vnitřních i...

4) Přednáška – Marketingové prostředí

Marketingové prostředíOrganizace je obklopena prostředím, které jistým způsobem, kladným či záporným, na tento organismus působí a ovlivňuje jeho chování. Chce-li být podnik úspěšný, pak musí tyto vlivy analyzovat, poznat směr jejich působení, využívat jich...

3) Přednáška – Vývoj marketingu

Vývoj marketingu Pragmatický marketing50. léta. Masový marketing. Prudký rozvoj marketingových nástrojů – uvědomění si, že marketing je nástrojem strategického řízení. Přechod od procesu vzniku nabídky a její prezentace na druhou stranu trhu – k...

2) Přednáška – Podnikatelské koncepce

Podnikatelské koncepce obecně vyjadřují určitou filosofii podnikatelského myšlení. Přístup k tomu, jak co nejefektivněji dosahovat stanovených cílů na trhu. Lze na nich dokumentovat posun, který v moderním marketingovém způsobu řízení probíhal. Výrobní koncepce –...

1) Přednáška – Marketing

Marketing je umění nacházet příležitosti, rozvíjet je a výnosně jich využívat – Philip Kotler Marketing je relativně mladá a rychle se rozvíjející vědní disciplína. Objevil se kolem roku 1910 v důsledku hospodářské krize v...