Management, Marketing

3) Projektový plán

Projektový plán– rozsáhlá činnost na začátku projektu, kdy se vytváří projektový plán– algoritmická činnost, existují počítačové nástroje, které podporují vytvoření plánu a vypracování plánu projektu– promysli si činnosti– kde je to možné, využívej plán...

2) Definování prací

Definování prací1. cíle (goals)2. průběžné cíle (obejctives)3. rozsah4. odhady množství práce (effort), nákladů (costs) a doby trvání (duration)5. předpoklady (asoumptions)6. rizika7. přístup8. organizace projektu ad 1) Cíl– cíl na vysoké úrovni– charakterizuj, proč se...

1) PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT = proces, který trvá v čase – projekt se dělí na fáze (z důvodu časové náročnosti projektu)– fáze = plánování, kontrola apod.– fáze se skládá z procesů, k jejich uskutečnění potřebujeme znalosti,...

8) Přednáška: Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělání– soustava vědeckých a technických vědomostí, znalostí intelektuálních a praktických dovedností, utvoření morálních rysů a osobitých zájmů Vzdělávání– proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování, aktivního utváření a osvojování soustavy vědeckých a technických vědomostí,...

7) Přednáška: Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců Hodnocení výkonu– Důležitá, často podceňovaná činnost ŘLZ– Nezkoumán pracovník, ale jeho pracovní výkon– Rozdíl mezi hodnoceními dělnických profesí, technicko hospodářskými pracovníky či manažeryo samotná kapitola je hodnocení dělníků – nejjednodušší => např....

6) Přednáška: Časový průběh kariéry

Časový průběh kariéry – 4 období:o Příprava, zkoušení různých možností (16-25 let) – velmi proměnlivéo Začátek zaměstnání, rozvoj (20-35 let) – růsto Zvažování pokračování, udržování, útlum (35-55 let) – většina lidí zde má vrchol...

5) Přednáška: Přijímání zaměstnanců

Přijímání zaměstnanců – pracovní poměr – často založen na základě uzavření pracovní smlouvy či u vedoucích funkcí jmenováním. U zákonodárců je to volbou.o ústní forma pracovní smlouva – většinou bývá jen na jeden měsíc,...

4) Přednáška: Získávání a přijímání pracovníků

Získávání a přijímání pracovníků Postup při získávání zaměstnanců– náborem – osloví pracovní trh, ze kterého se část dostaví na nábor– výběrem – z celkového množství vyselekovat uchazeče, kteří se na dané místo hodí– přijímáním...

3) Přednáška: Personální plánování

Personální plánování Plánování: – Plánování je proces, který vyžaduje intelekt; vyžaduje, abychom vědomě určovali průběh činností a zakládali naše rozhodování na cílech, znalostech a důležitých odhadech. – Plánování zahrnuje ty činnosti, které jsou zaměřeny...

2) Přednáška: Motivační teorie

Motivační teorie(samostudium) Motivace– motivací rozumíme vnitřní proces utváření cílů. Motivace integruje psychickou a fyzickou aktivitu člověka směrem k vytýčenému cíli. Nedostatečná motivace je stejně škodlivá jako motivace nadměrná.– Motivaci ovlivňují vnější kritéria daná okolím...