Archiv měsíce: Květen 2010

9. Projektový management

35. Řízení obchodní činnosti: poptávka a nabídka, kontraktační administrativa– plánování obchodních zdrojů zahrnuje přípravu dokumentů, které jsou potřebné pro řízení obchodních zdrojů– výstupy z plánování obchodních zdrojů– poptávkové dokumenty – používají se k zajištění...

8. Projektový management

31. Řízení rizika projektu: kvantifikace rizik– obecně je možno riziko definovat jako událost, která se může vyskytnout s určitou pravděpodobností a v projektu může způsobit škodu určitého rozsahu– rizikové faktory ovlivňují velikost neboli míru...

7. Projektový management

27. Řízení projektové komunikace: plánování a distribuce, řízení porad– obsahuje procesy potřebné k časově i významově správnému generování, sběru, rozšíření, uschování projektových informací a k závaznému zacházení s nimi– poskytuje spojení mezi lidmi, šíří...

6. Projektový management

23. Řízení kvality projektu: kvalita, kvalitativní stupeň, plánování kvality– řízení kvality projektu obsahuje procesy zajišťující, že projekt bude vyhovovat potřebám, pro které byl podniknut– to zahrnuje „všechny činnosti obecného managementu, které určují politiku zajištění...

5. Projektový management

20. Časové řízení projektu: odhad doby aktivity, vypracování harmonogramuOdhad doby trvání– obsahuje stanovení počtu pracovních period, které budou pravděpodobně potřebné ke kompletaci každé aktivity– osoba či skupina, která je nejvíce seznámena s charakterem určité...

4. Projektový management

17. Vypracování a plnění projektového plánuVypracování projekt. plánu– vypracování projekt. plánu používá výstupy z jiných plánovacích procesů k vytvoření konzistentního a přehledného dokumentu, který slouží jak pro řízení prací na projektu a jejich vlastního...

3. Projektový management

10. Základní pojmy v řízení: Kontrola– kontrola je činnost, která usměrňuje události tak, aby se shodovaly s plánem; obsahuje zjišťování odchylek od cílů a inicializuje nápravné akce, které zajistí očekávané cíle– efektivní kontrola lidských...

2. Projektový management

7. Základní pojmy v řízení: Organizování a organizační struktury– organizace je logické schéma nutných vazeb mezi pracovníky k zajištění společného cíle– cíl je stanoven v plánovací činnosti– organizování obsahuje:– definování všech aktivit, které zajišťují...

1. Projektový management

1. Co je projekt (dva aspekty, cíl, projektový produkt, dočasnost, unikátnost)– úkolem institucí nebo podniků je vykonávat nějakou smysluplnou práci; ta se obecně skládá z jednotl. operací nebo projektů a tyto dvě formy se...

1.2 Podnikový management

Rozhodování = proces volby mezi více variantami, v případě, že není jasné, jakým směrem se ubírat – probíhá na různých úrovních řízení (každá úroveň řízení má vlastní úkoly) – založeno na tom, kdo má...