Archiv měsíce: Listopad 2008

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměrua) dohodoub) výpovědíc) okamžitým zrušenímd) zrušením ve zkušební doběe) po uplynutí sjednané doby Dohoda– dohodnou –li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem– písemně musí být...

Hromadné propouštění

Hromadné propouštění= skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodu uvedených výše Okamžité zrušeníZaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze tehdy,a) byl-li zaměstnanec...

Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru

Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru– před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance se právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly a s pracovními a mzdovými podmínkami– V...

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU Převedení na jinou práci– zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci:• pozbyl-li zaměstnanec způsobilost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku konat dále dosavadní práci• koná-li těhotná žena, matka...

Sleva na dani

Sleva na dani– u vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100%– Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště...

ZÁKONÍK PRÁCE

ZÁKONÍK PRÁCEVŠEOBECNÁ USTANOVENÍPůsobnost zákoníku práce– mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká pracovněprávní vztahÚčastníci pracovněprávních vztahů– mohou vzniknou se souhlasem FO a zaměstnavateleZaměstnavatelé – PO nebo FO, které zaměstnávají FO v pracovněprávních vztazích PRACOVNÍ POMĚRVznik, změny...

SILNIČNÍ DAŇ

SILNIČNÍ DAŇPředmět daně– silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána k podnikání, nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti Osvobození od daně– vozidla zpravidla s méně než 4 koly– vozidla zabezpečující linkovou...

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍPoplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické a k dani darovací do 30 dnů ode dne v němž došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,...

DAŇ DAROVACÍ

DAŇ DAROVACÍ Poplatník– nabyvatel; při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejde-li o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ručitelem Předmět daně– bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to...