Archiv měsíce: Červen 2008

Konceptuální x operativní modely

Modely vyvinuté v dobách klasického období, se vyznačují spíše obecným konceptuálním charakterem ,který obsahuje globání popis ideového přístupu k projektu, zatímco modely posledních let odrážejí spíš snahu o perfekcionismus v oblasti detailního zpracování a...

Pojetí modelu

Existuje několik různých pojetí modelu, všechna se však shodují v tom, že model je účelově zjednodušené zobrazení nějakého reálného nebo abstraktního objektu. Modely fungují na několika různých úrovních:• Jsou prostředkem komunikace• Jsou nástrojem zachycení...

Podstata

– řešení rozporu mezi dynamikou vědy a setrvačností praxe, profesionální náplň = znalost prostředků a metod k navrhování a projektování provozu a racionalizaci systému.– i název vědní disciplíny, která se zabývá úpravou existujících či...

Metodologie měkkých systémů

Pojem metodologie měkkých systémů vznikl a stává se populární úměrně snahám analytiků a systémových inženýrů ovládnout nebo alespoň ovlivnit chování sociálních a sociálně technický systémů. V takových případech se formalizované metody ukazovali jako neadekvátní...

Měkké systémy – přístupy

Základní myšlenky měkkého systémového myšlení jsou tyto:• Systémy ve kterých figuruje člověk, je možné dostatečně přesně popsat jen tehdy, pokud je vztáhneme k určitým sociálním, kulturním, historickým, politickým atd. vlastnostem světového názoru.• Svět je...

Globální úroveň

Důraz na globální úroveň souvisí i s potřebou neautomatizovat pouze stávající stav tj. nekonzervovat stávající způsob řízení. V konkrétní rovině to znamená přenesení nebo nepřenesení algoritmizovatelných činností na prostředky výpočetní techniky. Tvorba informačního systému...

Systémová metodologie

Vznik a vývoj systémových metodologií je úzce spjat s praktickými potřebami, které vznikají při řešení problémů reálného světa. Systémové metodologie jsou průřezové v důsledku využívání analogií. Díky snaze řešit společenskou problematiku si vynucuje i...

Základní principy projektování

Projektování je činnost, kterou se vymezuje a dokumentuje vzájemný vztah činitelů (lidského, technického a metodického) vstupujících do daného procesu a jejich působení směřující k dosažení zadaných cílů. Vzájemný vztah a působení těchto činitelů se...

Komunikace.

Komunikace mezi všemi zainteresovanými lidmi a odděleními je jedna z nejdůležitějších charakteristik procesu projektování. Hlavním cílem projektových prací je: zdokonalení řídících postupů, zajištění potřebných informací na správném místě, zajištění potřebných informací ve správný časový...

Koncepce informačních zdrojů

Podstatou zdrojove’ho přístupu k projektování informačních systémů je chápání dat jako potenciálních zdrojů (na stejné úrovni jako člověk, energie atd.), které umožňují zabezpečit uspokojování informačních potřeb manažerů i běžných pracovníků včetně potřebných vazeb. Vychází...