Archiv měsíce: Červen 2008

Komponenty řízení projektu

– proces tvorby projektu je nutné posuzovat z různých pohledů – 3 vrstev řízení:• řízení projektu (Project Management),• řízení procesu tvorby projektu (Process Management),• řízení úloh (Task Management).Řízení projektu (Project Management) – zahrnuje činnosti,...

Průběh delfské metody:

1. Dotazníky rozeslané poštou – formalizace, odstranění vlivu osobností a ostýchavosti 2. Následují další kola dotazů, které doplňují a zpřesňují výsledky kola prvního- 3. Inklinace ke shodě – používá se medián jako indikátor shody...

Heuristické metody

– jsou využity při hledání řešení – nejčastěji pro omezení všech možných variant, které připadají v úvahu– obecně jakékoliv metody, které přináší slušné výsledky– využívají logiku a zobecnělé zkušenosti– jsou rozdělovány na metody invenční...

Dotazník

Díky užití dotazníků, může analytik následně určit co je nutno zjistit v interview. Opačně dotazníky mohou být využity k tomu, aby se zjistily další podrobnosti k informacím, získaným v interview. Dotazníky mohou vyhodnotit obrovské...

Rozhovor

– interview je především formální setkání, kde analytik může získat informace potřebné ke zkoumání stávajících nebo k návrhu nových systémů. Analytik totiž zpravidla nedisponuje důkladnou znalostí věcné problematiky v dané oblasti. Cílem této činnosti...

Klasické metody získávání dat a informací:

1. Analýza firemních dokumentů a firemní dokumentace – rozšířeno nížeMezi ně patří především organizační diagramy,administrativní příručky, popisy práce a specifikace pracovních zařazení, výukové materiály, prodejní a reklamní publikace 2. Dotazníky3. Interview a rozhovor4. PozorováníPozorování...

Personální zajištění řešení

všechny tři strany• cíle– strategické – dlouhodobé, určeny kvalitativně– taktické – kvantitativně– operativní – nástroj pro kontrolu a koordinaci operativních činností– dosažení určitého stavu, struktury nebo chování, nějaké vlastnosti (změny vlastnosti)– u více cílů...

Systémová analýza

– metodologická aplikační disciplína systémové vědy– jejím úkolem je přispět ke zvýšení kvality rozhodování o závažných otázkách• zvýšením úrovně znalostí rozhodovacího subjektu• vybráním nejúčelnějšího řešení• testováním efektu/důsledku navrhovaného řešení (modely)• simulováním efektů různých možných...

Základní postupy systémové analýzy

– primární je řešený problém, ostatní je tomu podřízeno (např. metody řešení)– hlavní etapy• analýza problémové situace• formulace problému a cílů jeho řešení• definování systému, jeho identifikace a zobrazení• analýza systému• syntéza systému• interpretace...

Postup implementace ERP

• při zavadeni ERP produktu se kombinuje modelovani s customizaci a implementaci.• Součásti ERP produktu jsou business objekty – datové objekty s interní strukturou, které komunikují prostřednictvím volání metod (napr. zákazník, dodavatel)• Části procesnich...