Archiv měsíce: Červen 2008

Svět podnikání je

• stále menší (globalizace) • proměnlivější (rychlé, větší a častější diskontinuální změny)• propojenější a citlivější (hmotné, finanční a zejména informační integrační vazby)Důsledkem je potřeba výrazně měnit postupy manažerské práce v prostoru a čase. Vzniká...

Vliv IS/IT

IS/IT obecně poskytují zejména prostředky, postupy i metody informatizace některých oblastí manažerské a další výkonné práce. Informatizace umožňuje získávat (generovat) i dříve nedostupné informace a provádět některé nové činnosti, jež byly dosavadními způsoby neautomatizovaného...

Přínosy informatizace (IS/IT)

• urychlení reakce na individualizované potřeby dodávek výrobků a služeb (např.: počítačově integrované řízení procesů)• zajištění výroby v místě interního nebo externího zákazníka (např.: telekomunikační přenos SW k lokálním výrobnám)• propojení dislokovaných pracovišť k...

Učící se organizace

Učící se organizací se rozumí (podle P.M.Sengeho), že lidé v organizaci rozvíjejí schopnosti tvořit požadované výsledky, rozvíjejí se nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se otevírají brány kolektivním aspiracím a kde se lidé průběžně...

Metodologie měkkých systémů

– Zásadním přínos spočívá v přístupu k samotné systémové abstrakci tj. k systému samotnému. V důsledku působení člověka jako individua předpokládá diferencované pohledy, odrážející jeho různé zájmy. Bere na vědomí i neurčitost spojovanou jednak...

Trendy moderního managementu

Moderní management – komponenta inf. managementuV dnešní době by se měla výrazně respektovat myšlenka P.F. Druckera, že „budoucnost začíná dnes“. Kdo to opomíjí může vážně zaostat.Tato myšlenka má dva aspekty:• zárodky i konkrétní projevy...

Informatika

– Informatikou rozumíme obor lidské činnosti, který se zabývá vytvořením obrazů o reálném světě. Soustřeďuje především pozornost na to jak obrazy světa vznikají, jak jsou zpracovávány, jaké nástroje a metody se k tomu využívají,...

Komponenty trans-disciplinárního pojetí + prinosy

Hlavní komponenty transdisciplinárního pojetí: Moderní management (vedoucí disciplína) – Management se chápe jako ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) jež jsou...

3. etapa – začátek 90. let

• Ve stále větší míře se akcentuje využití prostředků výpočetní techniky a IT k zabezpečení kvalitní manažerské práce (tj. efektivního dosažení poslání a cílů organizace)• Teoretici i praktici moderního managementu si začali stále více...

Současné chápání a poslání informačního managementu

• Dnešní pojetí informačního managementu by mělo respektovat jak primární potřeby manažerského pohledu (stanovení a dosahování cílů řízené organizace), tak i návazné hospodárné zajištění tomu odpovídajících informačních procesů.• Pro manažery nejsou aplikace IS/IT cílem...