Archiv měsíce: Červen 2008

Vlastnosti

Externí systémy, které jsou využívány různými uživateli (v okolí systému) – ať již off-line nebo on-line -by měly mít tyto vlastnosti:• Jednoduchost: sám systém nemusí být jednoduchý, ale musí se tak jevit uživateli. Proto...

Externí informační systém

• není určen pro některý podnik, ale slouží různým právnickým nebo i přímo fyzickým osobám jako jeden ze zdrojů externích informací.Externí informační systémy jsou iniciovány, řešeny a řízeny podle některého z následujících principů:a) obchod...

Podle provozovatele rozlišujeme:

– systémy privátní, provozované soukromým subjektem,– systémy veřejné, provozované státní správou nebo jinými veřejnými (společenskými) institucemi.Externí systémy s obecným přístupem mohou být založeny na bezplatném nebo placeném poskytování služeb, uživatelem může být kdokoliv nebo...

Řízení při použití různých modelů

– pro různé úrovně řízení je nezbytné použít transformaci pro převod prvků modelů mezi sebou– Účelné je, aby tato transformace byla dvoustupňová– V prvním stupni se aktivity modelu řízení procesu sdruží do skupin, v...

Interní informační systém

= podnikový informační systém který produkuje informace, určené převážně subjektu, který tento systém zřídil– externí informační systém produkuje informace pro jiné subjekty– Manažerský informační systém (MIS) je informační systém, sloužící potřebám řízení a správy...

Síť úloh a jejich přiřazení k etapám

– druhý stupeň transformace – ten zobrazí prvním stupněm vytvořené úlohy do modelu řízení projektu model řízení projektu– musí se skládat z různých na sebe navazujících etap řízení– aby bylo možné provádět řízení pak...

Sdružování informačních a kontrolních (Workflow) aktivit

– informační aktivity se obvykle používají pro jednotlivé úlohy tzn. vzniká další relativně samostatná síť zvláštních aktivit, které shromažďují informace o jednotlivých úlohách. – Více informačních aktivit se obvykle sdružuje do jedné informační úlohy,...

Opravné činnosti

• úloha buď obsahuje všechny přípustné cykly oprav (to znamená všechny aktivity vývojové a zároveň všechny aktivity opravné),• nebo úloha nesmí obsahovat zároveň aktivity vývojové a aktivity opravné,• úloha sestavená pouze z aktivit opravných...

Sdružování výkonných aktivit

Pro transformace výkonných aktivit do jednotlivých úloh je nutné zachovávat následující pravidla.1. jednotlivé úlohy musí být disjunktní, Nechť Ti a Tj jsou úlohy a P je celý projekt, který je složen z n úloh,...