Archiv měsíce: Květen 2008

3, MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ

marketingové prostředí – řada faktorů v okolí podniku, které podnik ovlivňují – nutno sledovat, analyzovat a přizpůsobit se – orientace v marketingovém prostředí – marketingový výzkum a inf. systémymikroprostředí – bezprostředně ovlivňuje podnik *podnik...

1, PODSTATA MARKETINGU A JEHO ÚLOHA V EKONOMICE

základ marketingu – podnikatel se musí adaptovat na změny trhu, pružně reagovat a aktivně působit na vztahy mezi nabídkou a poptávkoumarketing – proces plánování a realizace koncepce, oceňování, propagace a distribuce idejí, výrobků a...

8, ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ VÝVOJOVÉ SMĚRY

turbulentní doba – diskontuita politická, sociální a ekonomická – přispěly k ní ropné šoku (1973, 1977, 1991) -při nevypočitatelných změnách selhává model centrálního dlouhodobého plánování, je třeba permanent.učení s rychlou reakcí na změny *před...

Tendence na přelomu tisíciletí:

*globalizace, nástup technologie informací a komunikace *podnikání v podniku, aplikace horiz. vazeb mezi rovnocennými subjekty, participace na vytvořeném zisku, samostatnost vnitropodnikových jednotek *centralizace strat. řízení, decentralizace takticko-operativního řízení (spojení výhod řízení malých firem s...

Faktory rizika

– veličiny, jež se mohou v budoucnosti nepředvídatelně měnit (poptávka, ceny, kursy…)nejistota – nemožnost spolehlivého stanovení budoucích hodnot rizikových faktorů, tj. nemožnost určení výsledků rozhodnutíriziko – míra odchylky skutečných výsledků volby rozhodnutí od výsledků...

7, ROZHODOVÁNÍ

dekompozice řízení *sekvenční manažerské funkce – plánování, organizování, vedení lidí, kontrola *průběžné manažerské funkce – analýza činností, rozhodování, komunikacerozhodování – jádro řízení, jeho kvalita ovlivňuje zásadně efektivnost a budoucí prosperitu organizace – 2 stránky:...

6, KONTROLA JAKO MANAŽERSKÁ FUNKCE

kontrola – užší pojetí – zjišťování odchylek realizace od plánu – širší pojetí – komplex činností zahrnující rozpočetnictví, audit, plánování, využití informační techniky aj. – naše vymezení – tradiční kontrolní techniky, podnikový audit a...

7, Dle způsobu vyjádření

– slovní, hmotná, hodnotová 8, dle systému *vnější – uskutečňují orgány mimo podnik (odběratelé, konkurence, státní orgány, veřejnost, sdělovací prostředky) *vnitřní – uskutečňují vedoucí pracovníci podniku ve spolupráci s odbornými útvary, ale také vlastníci...

5, VEDENÍ LIDÍ, KOMUNIKACE

obraz člověka v prac. procesu: *racionálně ekonomický – motivace peněžními hodnotami, pasivní výkon příkazů, motivace hmotnými pobídkami *sociální – soc. potřeby jsou prvořadé (uznání, sounáležitost), důraz na hmotné i nehmotné pobídky, příznivé prac. klima...

Schopnosti vůdce

– efektivní užití moci, motivace lidí, inspirace následovatelů, tvorba příznivého klimatu pro vysokou výkonnost*klíčové vlastnosti vůdce – snaha splnit cíl, motivace k vůdcovství, odpovídající povaha, schopnost poznání a učení, charisma*charakteristiky úspěšného vůdce – důvěra...