Archiv měsíce: Květen 2008

Způsob proniknutí na zahraniční trh:

*dle koncentrace či diverzifikace trhů (dlouhodobý velký podíl) (sbírání smetany) *dle podobnosti trhů vstup na zahraniční trh: *export – první fáze zahraniční činnosti – přímý (pobočky, dceřinné společnosti) a nepřímý (zprostředkovatelské firmy) *licence –...

8, INTERNACIONÁLNÍ MARKETING

důvody existence internacionálního marketingu – rozdílnost prostředí – veřejná moc staví překážky, politická rizika – proměnlivost podmínek v různých zemích (= různé segmenty) –› přizpůsobení nabídky a strategiekaskádová internacionalizace – postupné diferencované přizpůsobování se...

KOMUNIKACE

charakteristika: *primární komunikace v marketingu *přímá a nepřímá stimulace ke koupi *příjemcem není jen cílová skupina, ale široká veřejnost *nezastupitelně doplňuje ostatní prvky marketingového mixu a zvyšuje jejich účinekcíle komunikačního mixu: *zviditelnění určitých objektivně...

DISTRIBUCE

distribuční cesty – přímá či nepřímá (mezičlánky) spojení mezi výrobcem a spotřebitelemdistribuční mezičlánky – odstranění časového a místního rozdílu mezi výrobou a spotřebou – tvorba spotřebitelského sortimentu *typy distribučních mezičlánků – prostředníci, zprostředkovatelé, podpůrné...

CENA

cena – vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka – nejdůležitější činitel ovlivňující poptávku a vytvářející příjmy podniku – z hlediska času je pružně proměnnározhodování o ceně: cena nových výrobků -› diferenciace dle segmentů -› diferenciace...

7, MARKETINGOVÝ MIX

členění marketingového mixu – 4P: *product – sortiment, image, ochranná známka, design, obal, záruky, služby *price – rabaty, skonta, platební a úvěrové podmínky, lhůty *place – zásoby, doprava, logistika *promotion – podpora prodeje, osobní...

6, SEGMENTACE TRHU

segmentace trhu – předpoklad úspěšného výzkumu trhu – spotřebitelé jsou soustřeďováni do homogennějších skupin dle chování na trhu – tvoří se soubory potenciálních zákazníků s podobnými potřebami a požadavky, s podobnými reakcemi3 fáze: *výběrové...

5, MARKETINGOVÝ VÝZKUM, MARKETINGOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

marketingový výzkum – specifikace, shromažďování, analýza a interpretace informací umožňujících porozumět trhu, poznat problémy a příležitosti aj. *výzkum trhu – rozsah, umístění a charakteristiky trhu a jeho prognózy *výrobkový výzkum – potřeby a požadavky...

4, PRŮMYSLOVÉ A SPOTŘEBNÍ TRHY, KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

zákazník – ústřední bod úvah firmy à nutno znát jeho chovánímodely spotřebního chování: *ekonomická racionalita *psychologické a sociologické modely *model podnět-odezva – tzv. „černá skříňka spotřebitele“ – interakce predispozic a kupního rozhodovánípůsobení kultury –...

2, MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

klíčová marketingová rozhodnutí – na top úrovni – v rámci mise je třeba vymezit okruh potenciálních zákazníků, jejich potřeby, výběr tržních příležitostíplánování – 3 kroky: *situační analýza (SWOT aj.) *stanovení marketingových cílů a formulace...