Archiv měsíce: Květen 2008

PROGNÓZOVÁNÍ VÝVOJE TRHU

a) krátkodobé (taktické) – více detailníb) dlouhodobé (strategické) – více obecné (tendence, struktury…) Metody prognózování1) kvalitativní metodyÄ expertní úsudkyÄ šetření záměrů zákazníkůÄ delfská metodaÄ panelová diskuseÄ metoda historické analogie2) extrapolace časových řadÄ trend, perioda...

ad 7. ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA INFORMACÍ

§ prověření z hlediska úplnosti a přesnosti§ doplnění chybějících informací a vyloučení nesprávných§ klasifikace údajů do tříd a kategorií podle třídících znaků§ kódování údajů do symbolů (písemných nebo numerických)§ sestavení tabulek a grafů§ statistické...

6. SEGMENTACE TRHU

Vývojové stupně marketingu:1. hromadný marketinghromadná výrobahromadná distribucehromadná propagace jednoho výrobku pro všechny zákazníkynižší náklady a cenanejširší potenc. trh2. výrobkově rozmanitý marketingněkolik výrobků s různými vlastnostmi = možnost výběruzákazník má širokou paletu výběru3. cílený marketing...

Dotazník:

à pevná struktura – úvod (jednoduché otázky), střed (zahřívací a důležíté otázky) a závěr (jednoduché, identifikující otázky)à otázky – otevřené (povídací) – potíže s hodnocenímuzavřené – dichotomické (ano/ne) – trichotomické (ano/ne/nevím) – polytomické –...

ad 4. METODY SBĚRU INFORMACÍ

a) POZOROVÁNÍ = záměrné, cílevědomé a plánovité sledování skutečnosti, bez zasahování do ní. = přímo měří činnost, ale nezjišťuje její příčinyÞ nestandardizované – je stanoven cíl, ale ne postup jak se k němu dostat...

ad 1. DEFINICE PROBLÉMU:

› jaký je účel výzkumu (proč je prováděn)› jaký je cíl výzkumu (co se má zjistit)Þ programové otázkyÞ hypotézy možného řešení problému (alternativy řešení)ad 2. SPECIFIKACE INFORMACÍÞ a) primární (získané výzkumem v terénu, originální)b)...

5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

mktg výzkum = specifikace, sběr, analýza a interpretace informací, které umožňujía) porozumět trhub) identifikovat problémy a příležitosti spojené s tímto trhemc) formulovat směry mktg činnostíFormy výzkumu:› výzkum trhu: rozsah, umístění a charakteristiky trhu, analýza...

2. Kupní rozhodovací proces

I, KUPNÍ ROLEa) iniciátoři a ovlivňovateléb) uživateléc) rozhodovatelé a schvalovateléc) nákupčíd) strážci (vrátní) II, fáze kupního rozhodovacího procesu 1. rozpoznání potřeby – při zahájení výroby nového výrobku, při poruše stroje, při výměně dodavatele, při...

KUPNÍ CHOVÁNÍ INSTITUCÍ

Specifika průmyslového trhu:› málo kupujících› větší organizovanost› větší racionalita rozhodování› úzké dodavatelsko odběratelské vztahy› poptávka – odvozená od spotřebitelské poptávkymálo pružnákoncentrovanámá řetězový charakter a akcelerační efekt› vtahy na trhu se realizují ve formě:1. přímého...

II, TYPY KUPNÍHO JEDNÁNÍ

A) KOMPLEXNÍ – jedinec je na koupi silně zainteresován (je vysoká cena, nákup je riskantní atp.) a spatřuje významné rozdíly mezi značkami. Vhodnou strategií je zde dobrá informovanost zákazníků a odborná rada při koupi....