Archiv měsíce: Květen 2008

3. DISTRIBUČNÍ MIX

distribuční politika:= všechny činnosti nezbytné pro přemístění zboží od výrobce ke spotřebiteli (na místo skutečného trhu)distribuční cesty= spojení mezi výrobcem (dodavatelem) a spotřebitelem (uživatelem) 1 . přímé výrobce ————spotřebitel výhodynevýhody přímý kontakt se spotřebitelemmnoho...

Cenové strategie

1) u nových výrobkůa – politika vysokých cen a) prémiová (jedinečná pozice výrobku a málo pružná poptávka) b) sbírání smetany (postupné snižování vysoké zaváděcí ceny)b – politka nízkých cen – snaha rychle proniknout na...

2. CENOVÝ MIX

Cena= peněžní úhrada zaplacená na trhu za prodávaný výrobeka) ve formě penězb) v jiné formě (barter) faktory ovlivňující výši ceny:EXTERNÍ FAKTORY:Ä charakter trhu – cena na monopolní, oligopolním a mon. konkurenčním trhu se lišíÄ...

INTERNÍ FAKTORY

Ä cíle podniku – cíl přežití – cena pod úrovní N (zisk není důležitý)cíl maxim. zisku – cena maximalizuje běžný zisk, příjmy v hotovosti nebo zabezpečuje co nejrychlejší návratnost investiccíl maxim. tržního podílu –...

Podnikatelské hodnocení úspěšnosti výrobku:

Pro správné zhodnocení úspěšnosti výrobku potřebuje výrobcea) jednoznačné spolehlivé informaceb) kritérium k posuzování(zisk, výše prodeje, podíl na trhu, náročnost na zdroje, ekologické důsledky atp.)V zásadě existují 2 základní metody hodnocení úspěšnosti výrobku:1) analýza portfólia...

Sortiment

= všechny výrobkové řady, které podnik produkuje.výrobková řada = všechny modifikace jednoho typu výrobku· hloubka řady = modely (Cilit na nádobí, WC Cilit, Cilit na rez …)· délka řady = posloupnost výrobků ( Audi...

1.VÝROBKOVÝ MIX

Výrobek= cokoli, co lze na trhu nabídnout, co přiláká pozornost, může sloužit ke spotřebě a uspokojit požadavky spotřebitele.a) hmotnýb) nehmotný (služba, myšlenka)= zpravidla není nakupován pouze pro svou základní funkci, ale při nákupu rozhodují...

7. MARKETINGOVÝ MIX A JEHO TVORBA

marketingový mix = souhrn všech nástrojů, které vyjadřují vztah podniku k jeho podstatnému okolí. Zahrnuje čtyři základní submixy (4 P). 1) product – výrobek a výrobková politika· kvalita· sortiment· image· ochranná známka· design· obal·...

Požadavky na efektivní segmentaci:

· měřitelnost· významnost = maximální velikost a ziskovost· přístupnost = stupeň, ve kterém lze segment efektivně zasáhnout· akceschopnost = stupeň způsobilosti firmy vytvořit mktg rogram pro daný segmentPožadavky na segmenty:· dostatečná ziskovost a velikost·...

Základy pro segmentaci trhu:

spotřebitelský trh GEOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY:· oblast· velikost oblasti· hustota zalidnění· podnebí DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY:· věk· pohlaví· stadium životního cyklu· etnická příslušnost· velikost rodiny· náboženstvíSOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTER.· zaměstnání· příjem· vzdělání· sociální postaveníPSYCHOGRAFICKÉ CHARAKTER.· názory· postoje· zájmy· osobnost· životní...