Archiv měsíce: Květen 2008

PRŮZKUM MEZINÁRODNÍCH TRHŮ

a) všeobecný explorační výzkum – odhalí důležitost a význam zeměb) deskriptivní výzkum – přesný popis trhu a principů jeho fungování (analýza prostředí, analýza konkurence, analýza poptávky)c) testy – omezují riziko a snižují nejistotu při...

8. INTERNACIONÁLNÍ MARKETING

= marketing přizpůsobený rozdílnému prostředí a kultuře1, kaskádová internacionalizace = snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně:a) průzkum trhů v cílových zemíchb) výběr nejvhodnějších oblastíc) určení způsobu vstupu na tyto trhyd) určení nabídky...

C: PUBLIC RELATIONS

= vztahy k veřejnosti, utváření veřejného míněníCíl = zainteresovat média , aby věnovaly pozornost určitým produktům, osobám, značkám atp.výhody: vyšší věrohodnost (média jsou nezávislá)vyšší pozornost ze strany veřejnostimasový dosahnevýhody: omezená možnost kontroly obsahu sdělení...

B: PODPORA PRODEJE

= činnosti a materiály, které působí jako přímý stimul s okamžitým, intenzívním působením, ale krátkodobou účinností formy podpory prodeje spotřebitelům:A) prémiový prodejÄ přímá prémie (výrobek zdarma při koupi)Ä odložená prémie (dodatečná sleva po nákupu)Ä...

A: PROPAGACE

= jakákoli forma placené neosobní prezentace statku (výrobku, firmy, služby) klasifikace propagace:a) podle předmětu propagaceÄ propagace výrobku a jeho značky a)strategií umisťováníb) kooperativní propagacíc) srovnávací propagacíÄ propagace firmy nebo instituceb) podle cíle propagaceÄ informativníÄ...

Strategie mktg komunikace

1. identifikace cílové skupiny = ujištění přání, požadavků, preferencí a zvyklostí jedinců nebo skupin, na které je komunikace zaměřena 2. stanovení cíle komunikace = cílem je stimulace k akci ( nákupu) a) kognitivní reakce...

4. KOMUNIKAČNÍ MIX

Promotion= každá forma komunikace, kterou firma používá k informování, přesvědčování nebo připomínání svých výrobků, image, myšlenek, a místa ve společnosti.charakteristické rysy:J primární je komunikaceJ přímé a nepřímé stimulování napomáhá směněJ příjemcem komunikace není pouze...

DISTRIBUČNÍ CESTY VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ A SPOTŘEBNÍCH PŘEDMĚTŮ

1 – distribuční cesty výrobních prostředků Ä přímé pro dodávky přírodních surovin a základních materiálůnestandardních strojů a zařízenísoučástek, polotovarů a strojů ve velkém množstvídodávky velkým odběratelůmÄ nepřímé pro dodávky menších a malých množství surovin...

ORGANIZACE DISTRIBUČNÍCH CEST

1. vertikální mktg systémy= spojení různých úrovní distribuční cesty do fungujícího celku= funguje hlavně na trzích spotřebního zboží= vytváří předpoklady pro jednotné řízení a kooperaci členů= čím větší, tím účinnějšídominance jednoho subjektu:Ä na základě...

DISTRIBUČNÍ MEZIČLÁNKY

= síť organizací a jednotlivců, jejichž prostřednictvím je zboží postupně přemisťováno od výrobce, nebo dodavatele ke konečnému spotřebiteli nebo uživateli a které vykonávají další funkce a činnosti1. prostředníci – přemisťované zboží kupují a znovu...