Archiv měsíce: Květen 2008

Typologie osobností

– lidé s tendencí k přijímání rizika, tzv. hráči – nespokojení ve stabilitě a standardu, znesnadňují výkon pracovních činností celého týmu– lidé se sklony k řádu a pravidelnosti, dogmatice – nepřátelští jakékoli změně– lidé...

12. ÚLOHA A PRINCIPY RESTRUKTURALIZACE (REENGINEERINGU)

Vymezení pojmu restrukturalizaceReengineering je podstatná, radikální a dramatická změna podnikatelských procesů v organizaci – business reengineering znamená volně přeloženo začít znovu, pro vytvoření zcela nové organizace Hlavní hnací síly změn vedoucí k restrukturalizaci§ Adekvátně...

13. Firemní (organizační ) kultura a chování pracovníků

Definice pojmu firemní kulturaFiremní kultura je soubor hodnotových představ a norem chování, který je produktem managementu podniku a ovlivňuje základní postoje zaměstnanců (je všeobecně přijímán a dlouhodobě udržován), projevu se ve všech oblastech jeho...

11. PRINCIPY ORGANIZOVÁNÍ

Úloha organizačního faktoru a základní principy procesu organizováníOrganizování respektuje systémovou souvislost mezi působením tří základních principů, kterými jsou§ dělba práce – přeměna vstupů do organizace ve zboží a služby se člení na řadu dílčích...

Modely organizačních struktur

Nejčastěji jde o 3 základní typy organizační struktury:1. funkční (štábně-liniová) organizační strukturahistorický první a odráží FAYOLOVY zásady jednoho nadřízeného místa, subordinace zájmů a centralizace rozhodovacích pravomocí. Je přehledná a jednoduchá, výhodná při dlouhodobě neměnném...

10. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Posloupnost rozhodování předcházejících zpracování podnikatelského záměru organizaceStrategické plány pracují s dlouhým časovým horizontem (několik let), týkají se organizace jako celku a jsou málo podrobné. Operativní plány jsou detailní, v krátkodobém časovém horizontu (dny) upravují...

8. ZÁKLADNÍ PRINCIPY ROZHODOVÁNÍ

Fáze procesu manažerského rozhodováníManažerské rozhodování se týká budoucího vývoje organizace – musí proto anticipovat budoucnost, na základě vstupních informací musí být dostatečně flexibilní – adaptibilní , aby umožnilo reagovat na neočekávané změny budoucího vývoje....

9. MANAGEMENT KRIZOVÝCH SITUACÍ

Vymezení pojmu krizová situaceKrize je významná, neočekávaná situace s vysokým potenciálem negativních dopadů na organizaci, které ji mohou významně poškodit, také její pověst na veřejnosti. Příčiny, řešení a prevence krizePříčinou krizové situace je vznik...

Charakteristiky typů podnikatelských strategií

3. DEFENZIVNÍHrozby působí na slabiny organizace a ohrožují její další existenciHlavní postup:§ řízená likvidace (všech slabin při uchování cenných zdrojů jako jádra pro rozvoj nových podnikatelských aktivit)§ opuštění zablokovaného programu (organizovaný ústup z trhů,...

7. STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Úkoly strategického managementujsou:§ navrhnout vizi budoucnosti v oboru podnikání§ k ní definovat reálné a měřitelné cíle,§ naplánovat postup k těmto cílům§ realizovat tento postup a§ poučení z jeho výsledků zhodnotit v nové situaci. Faktory...