Archiv měsíce: Květen 2008

Regulace struktury akcionářů bank

Cílem regulace struktury akcionářů je zprůhledňovat vztahy mezi bankami, investičními společnostmi, investičními fondy a podniky a minimalizovat možný konflikt zájmů. Zejména v nedávné době (1995 až 1996), kdy došlo k těsnému a ne vždy...

Žádost dále obsahuje:

záměry banky při rozvíjení jednotlivých bankovních činností s uvedením:— jak se promítají v rozvaze a výsledovce banky,— možností rozšíření základního jmění, záměrů při poskytování úvěrů a získávání vkladů,— objemu zdrojů, které hodlá banka získat...

22. Ochrana proti bankovním podvodům

Charakteristika bankovních podvodníků a jejich nástrojůPodvodníci pracující za provizi: vyhledávač, mezinárodní notář, zástupce trustu, finanční expertFiktivní banky (PO BOX banky) – vzhledem k tomu, že založení banky je ve většině zemí světa spojeno s...

29. Nástroje centrální banky v systému regulace bankovního sektoru –

Přímé (jsou zaměřené přímo na konkrétní subjekt) – úvěrové limity, povinné rezervy, dohody, doporučeníNepřímé (ovlivňují současně všechny bankovní subjekty) – povinné minimální rezervy, politika diskontních sazeb, operace na volném trhu, lombardní úvěry, intervence měnového...

21. Ochrana informací a bezpečnost informačních systémů v bance –

Informační systém bankyJde o soubor lidí (zdrojů, zpracovatelů, uživatelů), technických prostředků a metod zajišťujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby jejich uživatelů.Informační proces:– sběr dat– přenos...

Zásady ochrany informací a bezpečnosti informačních systémů v bance

Cílem je zajistit kontinuitu obchodní činnosti banky a minimalizovat škody v její obchodní činnosti tím, že předejdeme vzniku bezpečnostních příhod či omezíme jejich vznik.Bezpečností vlastnosti informací:– důvěrnost – lidé, počítače, programy – zábrana neoprávněnému–...

20. Metody zajišťování bezpečnosti banky

Zajišťování fyzické bezpečnostiJedná se fyzickou přítomnost bezpečnostních složek v chráněném objektu banky (většinou zajišťuje dodavatelská organizace). Jako jediná je schopna okamžitě provést zákrok a odvrátit nebezpečí.Dělíme ji z hlediska času:NepřetržitouVázanou na pracovní dobuNárazovou –...

Mechanická bezpečnost

Technická bezpečnost představuje systémy a zařízení pomocí nichž se vytvářejí podmínky bránící nepovolaným osobám vniknout do chráněného objektu, nebo systému signalizující mimořádnou situaci, napadení objektu, vznik požáru nebo stavy vedoucí k haváriím.Mechanickou bezpečností jsou...

18. Kalkulace nákladů založená na činnostech

Užití kalkulace nákladů metodou ABS tj. aktivity-based costingStrategické řízení nákladůUrčuje strategickou hodnotu činností a optimalizuje využití zdrojůOperativní řízení nákladůMěří a kontroluje výkonnost ve vztahu k nákladům a činnostemKalkulace nákladů na produktUrčuje výnos klientů nebo...