Archiv měsíce: Květen 2008

2, MANAŽERSKÉ PLÁNOVÁNÍ

plánování – cílově orientovaný rozhodovací proceszákladní faktory plánování: *cíle – budoucí stavy, kterých chce management dosáhnout *akce – specifické činnosti naplánované tak, aby bylo dosaženo zvolených cílů *zdroje – omezení a limity, ve kterých...

1, CHARAKTERISTIKA MANAGEMENTU, MANAŽERSKÉ FUNKCE

management – proces systematického provádění man. funkcí a efektivního využití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů – označení skupiny vedoucích pracovníků – zahrnuje 3 roviny: specifickou funkci při řízení podniku, způsob...

31. Vztahy součinnosti bankovního dohledu a vnějšího auditora

Úloha vedení banky, bankovního dohledu a auditorů banky z pohledu obezřetného vedení bankovních činnostíZákladní problém řízení banky spočívá v tom, aby při dodržení regulativů – tj. pravidel, limitů, zákazů – byl dosazen optimální zisk,...

Provozní riziko

• u provozního rizika je třeba vycházet ze zkušeností minulého období — četnost a váha chyb při provádění operací, složitost produktů apod.,•obchodní riziko • u obchodního rizika je třeba ocenit možné „chyby“ z právních...

Privatizační strategie musí zajišťovat dosažení následujících cílů:

• ukončení provizoria vlastnických vztahů, posílení dlouhodobé motivace vlastníků,• vstup dlouhodobých strategických investorů s cílem kapitálového posílení bank, sladění zájmů investora s požadavky státu, zabránění pozdějšímu přerozdělování vlastnických podílů do rukou neprůhledných finančních skupin,•...

Privatizační strategie bank

Privatizace státních peněžních ústavů — Investiční banky, Československé obchodní banky, Živnostenské banky, Komerční banky, České státní spořitelny — by la zahájena v roce 1991 na základě příslušných legislativních norem, zejména zákona č. 92/1991 Sb.,...

Vládou schválené zásady stanovily:

• ocenění majetku v privatizačních projektech je třeba provést podle stavu účetní evidence zvýšené o cenu pozemků, stanovenou podle platných předpisů, a o ocenění nehmotných statků. V případech, kdy privatizační projekt bude obsahovat vložení...