Archiv měsíce: Květen 2008

McCleelandova teorie motivačních potřeb manažerů

– pro rozbory motivačních potřeb manažerů – 3 úrovně potřeb – sounáležitost (přátelské vztahy v práci), prosazení se a vliv (zásadní pro manažerskou profesi), úspěšné uplatnění (snaha uplatnit svoji kreativitu a schopnost tvořit)McGregorova teorie...

4, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, MOTIVACE

ŘLZ – proces přijímání rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů ovlivňující výkonnost zaměstnanců i organizacípersonální útvar – ovlivňuje vztahy mezi organizací a jejími zaměstnanci tak, aby se efektivně plnily strategické cíle – stanovuje pers. politiku,...

4, Odměňování

– tarifní rozpětí – vymezení tarifu, v němž se může zaměstnavatel pohybovat (diferenciace pracovníků) – princip seniority – zkušenější pracovníci dostávají vyšší plat – odměna za zásluhy – jednorázovka, nemusí dostat všichni – výkonové...

Hybridní struktury

– kombinace funkční a divizionální struktury – posílení výhod a potlačení nedostatků – divizionální jednotky existují vedle centrálních funkčních útvarů (právní, personální, marketing, finance aj.) – výhody: koordinace mezi divizemi i uvnitř divizí, integrace...

3, TVORBA ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

organizování – cílem je uspořádat prvky v systému, jejich aktivity, koordinaci, kontrolu tak, aby přispěly maximální mírou k dosažení stanovených cílů – výsledkem jsou organizační struktury – nalézá se optimální specializace jednotek systému (pracovníků),...

Liniově-štábní struktura

– dva typy složek (liniové a štábní) – z liniové struktury přebírá výhody jasných vazeb a kompetencí, přehlednost a krátké informační vazby – z funkcionální přebírá specializované funkční vedoucí – vyšší odbornost – liniová...

Růstové – integrační růst

– snaha o nějakou formu integrace (dopředná, zpětná, horizontální, vertikální) – intenzívní růst – současné výrobky a trh poskytují možnosti zvýšení prodejů – strategie pronikání – snaha o větší nákupy, přetahování zákazníků konkurence, získání...

Strategické myšlení

– využití a pochopení všech znalostí a zdrojů vnitřních i vnějších a jejich syntéza s cíle stanovení cesty, kterou se má firma vydat – nezbytný předpoklad komplexního plánování postup tvorby komplexních strategických plánů:1, stanovení...

Konkurenční pozice firmy

4, návrhy variant komplexních strategií – od prvotních scénářů*podle orientace managementu – prospektoři – schopnost zjišťování nových příležitostí, rychlé inovace– obránci – konzervativní strategie, úzký segment trhu, minimalizace rizika, soustředění na efektivní výrobu– analyzátoři...

Manažerské dovednosti:

*technické – schopnost používat postupy, techniky a znalosti odborných útvarů *lidské – schopnost pracovat, pochopit a motivovat ostatní *koncepční – schopnost koordinovat a integrovat všechny zájmy a aktivity organizace, vidění podniku jako celku –...