Management, Marketing

15. SOUČASNÁ NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

15. SOUČASNÁ NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 15.1. Základní cíle marketingového výzkumu Marketingové koncepceje filozofie managementu, která určuje firemní rozhodnutízdůrazňuje identifikaci potřeb zákazníků a vývoj a výrobu/poskytování takových produktů/služeb, které odpovídají těmto potřebám...

14. ORGANIZACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

14. ORGANIZACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 14.1. Význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování • Marketingový výzkum je součástí procesu marketingového řízení podniku • Cílem je uspokojit podnikatelské záměry podniku či podnikatele tím, že jsou uspokojeny...

13. ZÁKLADNÍ TYPY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

13. ZÁKLADNÍ TYPY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 13.1. Typy výzkumných projektů • jednorázové šetření (ad hoc)• omnibus (pravidelně se opakující, každý dodá otázky dle aktuelní potřeby)• pravidelná šetření (monitoring)• panelové výzkumy (stabilní skupina respondentů)• dlouhodobé výzkumy•...

12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A JEJÍ PREZENTACE

12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A JEJÍ PREZENTACE 12.1. Postup při vypracování závěrečné zprávy a) Vrátit se na začátek procesu marketingového výzkumu– cíle výzkumu, jaká data bylo určeno získat– jiné pohledy – nové skutečnosti mohou změnit...

11. ANALÝZA DAT

11. ANALÝZA DAT Z dosavadních poznatků o marketingovém výzkumu je zřejmé, že se v jeho průběhu dostáváme do kontaktu s celou řadou nejrůznějších údajů a informací, které je nutné nějakým způsobme zpracovávat a zpřístupňovat....

10. REALIZAČNÍ FÁZE VÝZKUMU

10. REALIZAČNÍ FÁZE VÝZKUMU 10.1. Sběr dat Ve fázi sběru se zapojuje do řešení řada dalších lidí: tazatelé, pozorovatelé, moderátoři, operátoři apod. Na jejich kvalitní práci, perfektní organizaci a odpovědném výkonu značně závisí úspěch...

9. URČENÍ VELIKOSTI VÝBĚROVÉHO SOUBORU

9. URČENÍ VELIKOSTI VÝBĚROVÉHO SOUBORU 9.1. Typy odhadů Ve většině projektů marketingového výzkumu je otázka přiměřené velikosti souboru, od kterého budeme získávat primární údaje. Výjimkou jsou některé průmyslové trhy, kde skupina zákazníků, jejichž názory...

8. METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT

8. METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT 8.1. Základní metody PozorováníPozorování spočívá v záměrném, cílevědomém a plánovitém sledování smyslově vnímatelných skutečností, aniž by pozorovatel do pozorovaných skutečností nějak zasahoval. V plánu pozorování musí být stanoveno,...

7. FORMY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

7. FORMY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 7.1. Trh a cena Trh, který zkoumáme je střetáváním nabídky a poptávky. Podnikatel vystupuje na straně nabídky i poptávky (nakupuji zboží, nabízím produkty). O tom, jakým způsobem bude vývoj na...

6. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJE DAT

6. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJE DAT 6.1. Definice primárních a sekundárních zdrojů dat Sekundární data byla sebrána k jinému účelu, než je řešený problém, jsou přístupna veřejně buď zdarma nebo za úplatu.Mají tyto vlastnosti:–...